Последние вопросы и ответы
Гость Қазақ тiлi
Архивный вопрос

Вставьте пропущенные буквы. Екі саусы _ты_ қалы_ ды_ ы ек _ елі , үш сауса_ тың қалы_ дығы үш е_ і болады. Қ_ рылыс ж_ мыстары мен суару ж_ йесінде кең_ нен қодан_ ан. Б_ қар әм _рі бойлары б_ рдей б _рнеше адамдард_ ір_ ктеп ал_ п, қаламн_ ң м_ лшерін белг_ лемек бол_ ан.

Нет комментариев
Ответы
Комментарии отсутствуют